Fachralo Kazak

Sub menu: More Fachralo Kazak,

Fachralo rugs are one of the Kazak rug substyles, and othen prayer rugs. Fachralo is a village in Georgia south of Tbilisi.

Antique Fachralo
Lot 1409. Antique Fachralo. 82 ×150 cm. Estimate € 1,750-2,190
Fachralo Kazak Prayer Rug
Lot 1013. Fachralo Kazak Prayer Rug, Caucasus, 1880, 4 ft. 3 in. x 3 ft. 10 in. Estimate $1,500-1,800
Fachralo Kazak rug, circa 1930s
Lot 392: Fachralo Kazak rug, circa 1930s, 7ft. 7in. x 5ft. 9in. 2.31m. x 1.75m. Estimate £3,000-3,500
400 Fachralo Kazak
Lot 400, Fachralo Kazak. South West Caucasus ca. 1900. 256×158 cm. Estimate 3000-5000 GBP
Fachralo Prayer Rug
Lot 131. Fachralo Prayer Rug, 4 ft. 3 in. x 3 ft. 10 in. Caucasus, dated 1310 (1892). Estimate: € 2000 – 3000
Fachralo Prayer Rug
Lot 119. Fachralo Prayer Rug 5 ft. 7 in. x 4 ft. 2 in. Caucasus, ca. 1880. Estimate: € 2000 – 3000
Fachralo Kazak prayer rug
Lot 393: Fachralo Kazak prayer rug, south west Caucasus, last quarter 19th century 5ft. x 3ft. 3in. 1.52m. x 1m. Estimate £2,000-3,000
Fachralo Kazak
Lot 115 Fachralo Kazak
Lot 12. Fachralo Kazak, Caucasus end 19th century, 5ft. 6in. x 3ft. 6in. Estimate: € 1300 – 1800
Lot 12. Fachralo Kazak, Caucasus end 19th century, 5ft. 6in. x 3ft. 6in. Estimate: € 1300 – 1800
Fachralo Kazak Late19th ct
Lot 263 Fachralo Kazak rug late 19ct.