More Fachralo Kazak

Fachralo prayer Kazak rug,
Hagop Manoyan – Fachralo prayer Kazak rug, circa 1870, 147x117cm
Lot 185. Fachralo Kazak Rug, Southwest Caucasus, late 19th century, 9 ft. 2 in. x 5 ft. 8 in. Estimate $3,000-4,000
Lot 185. Fachralo Kazak Rug, Southwest Caucasus, late 19th century, 9 ft. 2 in. x 5 ft. 8 in. Estimate $3,000-4,000
Lot 553. Fachralo-Kazak circa 1900, 111x182 cm (ft. 3.6x6). Estimate EUR 1,170 - 1,330
Lot 553. Fachralo-Kazak circa 1900, 111×182 cm (ft. 3.6×6). Estimate EUR 1,170 – 1,330
Lot 504. Fachralo Shirvan dated 1915. 85x140 cm. Estimate EUR 330 - 500
Lot 504. Fachralo Shirvan dated 1915. 85×140 cm. Estimate EUR 330 – 500
Fachralo Kazak prayer rug
Lot 200, Fachralo Kazak prayer rug from the end of the 19th century. Size 156 x 112 cm and estimate 2.600 EUR.
FACHRALO KAZAK PRAYER RUG
Lot 731, A FACHRALO KAZAK PRAYER RUG, Caucasus, 19th century;
4 feet 8 inches x 3 feet 6 inches. Estimate $2,000-4,000
Fachralo Kazak
Lot 234, a mid 19th century Fachralo Kazak
Fachralo, South-Western Caucasus
Lot 140, a Fachralo, South-Western Caucasus 166 x 104 cm, late 19th century. Estimate 1.000 – 1.500 EUR
Fachralo Kazak dated prayer rug
Lot 2011. A Fachralo Kazak dated prayer rug, south west Caucasus, 7ft. 2in. x 5ft. 3in. 2.18m. x 1.60m. Woven date of 1905. £800-1200
late 19th century Fachralo Kazak
Lot 206, late 19th century Fachralo Kazak 138×111 cm. Estimate 1,500 EUR