Rug books by

Shahsavan jajim

Shahsavan jajim

Shahsavan jajim by Taher Sabahi. Publication year 1998 and publisher Musumeci Editore. 142 pages.